Právní otázky pro členy PTP

 

Rehabilitace za politické pronásledování příslušníků PTP, sloužících v letech 1948 – 1954 ve VTNP byla řešena zákonem č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích ve znění zákona č. 267/1992 Sb.

Bývalí členové PTP, pokud o to požádali, dostali jednorázovou finanční náhradu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací dle vládního nařízení č. 102/2002 Sb.

Při uplatnění zákona č. 357/2005 Sb. bývalým členům VTNP, kteří prokázali, že zde sloužili minimálně 12 měsíců, byl od roku 2006 přiznán zvláštní příplatek k důchodu.

Vdova po zemřelém členu PTP má také nárok na příplatek k důchodu ze zákona č. 357/2005 Sb.  při splnění doby 12 měsíců služby ve VTNP jejího bývalého manžela. S přihlédnutím k tomuto zákonu od roku 2006 se mohou tyto bývalé manželky – vdovy stát členkami Svazu a zapojit se do jeho činnosti. V současné době má Svaz více než tisíc členek.

Členové VTNP měli možnost podle vládního nařízení č. 135/2009 Sb. požádat o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. Tento příspěvek mohl být vyplacen vdově, pokud o příspěvek jejímu manžel požádal a zemřel dříve, než mu byla jeho žádost vyřízena.

Sdělení určené pouze těm našim členům, kteří nastoupili k pomocným technickým praporům (PTP) a byli v těchto útvarech zařazeni i po jejich přejmenování na technické prapory (TP). Zejména se týká těch, kteří takto byli nasazeni po 31. 12. 1954. Sdělení se dotýká i vdov po takto zařazených mužích.

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. listopadu 2015 č.j. 1 Ads 73/2015-52 zaujal stanovisko, že bývalí příslušníci PTP mají nárok na příplatek k důchodu podle zákona č. 87/1991 Sb., v platném znění, ve výši 15 Kč měsíčně za každý měsíc, a to i za období po transformaci pomocných technických praporů na technické prapory, tedy až do propuštění do civilu.

Již před tím dne 25. února 2015 ministr obrany ČR v několika rozhodnutích uvedl, že také jednorázová částka podle nařízení vlády č. 102/2002 SB. ve výši 625 Kč za každý započatý měsíc nasazení náleží za celou dobu nasazení i po 31. 12. 1954.

 

Z toho vyplývá:

  1. Ti, kdo byli jako politicky nespolehliví zařazeni do PTP, v nasazení pokračovali u TP a nedostávali příplatek podle zákona č. 87/1991 Sb. za celou dobu svého nasazení, mohou svůj nárok písemně uplatnit u České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo na některé místní pobočce. Žádost je třeba doložit o celkové délce nasazení. Kdo potvrzení nemá, může o něj písemně požádat Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány, Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6. Místo potvrzení lze také použít rozhodnutí o přiznání jednorázové náhrady podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb. nebo podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb. Podobně mohou postupovat i vdovy.
  2. Jestliže celková doba zařazení v PTP a TP v součtu přesahuje 12 měsíců, lze na příslušném formuláři požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., pokud tento příspěvek nebyl již dříve přiznán. (Současná výše zvláštního příspěvku 2.676,-Kč měsíčně, u vdov jde o 1.338,-Kč měsíčně).
  3. Komu byla jednorázová částka podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb. vyplacena jen za část nasazení, může o doplatek požádat písemně Ministerstvo obrany ČR, Vojenský úřad sociálního zabezpečení, Vršovická1429/68, 101 00 Praha 10. Lze žádat jen o přepočet na základě již dříve podané žádosti, která byla podána včas, tj. do 31. března 2003, ale bylo ji vyhověno jen částečně nebo vůbec ne. Žádost je třeba obdobně doložit dokladem o délce služby. Vdovy tento nárok nemají.
  4. Shora uvedené informace se netýkají těch, kdo rovnou nastoupili k TP a nikdy předtím nebyli nasazeni u PTP.