Sociální otázky

 

Tyto stránky se zaměřují hlavně na dvě právní úpravy, obsažené v zákoně 108/2006 Sb., nazvaném SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Ustanovení §§ 4 až 30 tohoto zákona je věnováno první části „ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI “ Druhou část „SOCIÁLNÍ SLUŽBY“ upra­vují §§ 32 až 45. Pro nás důležité jsou z těchto ustanovení hlavně §§ 39, 40, 44, 45, a 49. Zákon doplňuje v podrobnostech vyhláška 505/2006 Sb.

 

Příspěvek na péči

 

 • případě, že Vám praktický lékař nebo některý z Vašich lékařů – specialistů – doporučí podat si žádost o příspěvek na péči, zdůvodněnou Vaším nedobrým zdravotním stavem, neváhejte. Žádosti vyřizuje Úřad práce ČR – pobočka – podle Vašeho trvalého bydliště.
 • zákoně je důležitý § 9, ve kterém je obecně při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby hodnoce­na schopnost Vámi zvládat deset uvedených základních životních potřeb, kterými podle zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. jsou:

 

 1. Mobilita – stav, kdy osoba je schopna zvládat vstá­vání a usedání, stoj, zaujímání polohy pohybovat se chůzí krok za krokem i s přerušováním zastávkami alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových. (Poznámka  – osoba, která chůzi po schodech nahoru a dolů už delší dobu zvládá jen s oporou o hůl, jaká je nebo není mobilita).Dále při nástupu do autobusu se musí tato osoba držet levou rukou levého držadla ve dveřích a pravou rukou pra­vého držadla ve dveřích, ta nezvládá mobilitu předepsa­nou zákonem 108/2006 Sb. Hůl, která je této osobě opo­rou při chůzi po rovině, nemůže jí nijak při nastupování do autobusu tuto činnost usnadnit. Naopak jí hůl překáží! Lékaři by se měli za této situace shodovat na tom, že mobilita je nedostatečná.
 2. Orientace – stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené životní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orien­tovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně na ně reagovat.
 3. Komunikace – stav, kdy osoba je schopna dorozu­mět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signá­lům, používat běžné komunikační prostředky. (Doporučuje se u tohoto bodu zvážit, zda všechny dovednosti jsou žadatelem zvládány).
 4. Stravování – stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat sta­novený dietní režim.
 5. Oblékání, obouvání – stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřeně okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se, zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
 6. Tělesná hygiena – stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si i osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. (Poznámka: výčet neobsahuje: sednout si do vany a pak vylézt – to bývá těžko zvládatelné obdobně jako sprchová­ní ve vaně ve stoji).
 7. Výkon fyziologické potřeby – stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
 8. Péče o zdraví – stav, kdy osoba je schopna dodržo­vat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky a pomůcky.
 9. Osobní aktivity – stav, kdy osoba je schopna vstu­povat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako například vzdělávání, zaměstnání, volno – časové aktivity a vyřizovat si své záležitosti. (Poznámka – není absence této „základní životní potřeby „ když osoba zvládá si vyřídit „všechny svoje záležitosti“ – což se může stát!)
 10. Péče o domácnost – stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. Finanční výše příspěvku na péči vyplývá ze zařazení žadatele do jednoho ze čtyř stupňů podle počtu základních životních potřeb z deseti stanovených, které není žadatel o příspěvek na péči schopen zvládat z důvodu svého dlou­hodobě nepříznivého zdravotního stavu. Jinými slovy – pro kolik základních životních potřeb potřebuje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Neschopnost zvládat tři základní životní potřeby z deseti určených v § 9, jedná se o lehkou závislost označenou I. stupněm. Nárok na příspěvek ve výši 800 Kč měsíčně.

Neschopnost zvládat pět nebo šest základních životních potřeb – II. stupeň – středně těžká závislost – příspěvek 4 000 Kč.

Neschopnost zvládat sedm nebo osm základních život­ních potřeb – III. stupeň – těžká závislost. Příspěvek 8 000 Kč. Neschopnost zvládat devět nebo deset základních životních potřeb – úplná závislost. Příspěvek 12 000 Kč.

Podrobnější vymezení schopností zvládat jednotlivé základní životní potřeby je uvedeno v příloze 1) vyhlášky 505/2006 Sb.

Rada pro Vás – (není uvedena v žádném paragrafu práv­ních norem.) V našem věku neschopnost zvládat tři z celkového počtu deseti základních životních potřeb, může Vám s klidným svědomím potvrdit Váš praktický lékař. Správní řízení k vyřízení žádosti trvá několik měsí­ců. V případě, že se rozhodnete požádat o příspěvek na péči, tak Vám doporučujeme tento postup:

Obvykle někdo z rodiny – „ fyzická osoba“, která Vám bude pomoc poskytovat by měla navštívit Úřad práce. Dostane tam nové tiskopisy žádosti s nezbytným výkla­dem jak vyplnit jednotlivé kolonky s přihlédnutím k Vaší situaci. (Tiskopis, který můžete získat z internetu už neplatí – je nahrazen novým). Vyplněnou žádost s podpisem žadatele a další list – Oznámení o poskytovateli pomoci, také s jeho podpisem a s dalšími doklady je nejlépe rovněž osobně předat při druhé návště­vě Úřadu práce.

Následně Vám pošta doručí dopis od sociálního pracov­níka ÚP s navrženým termínem jeho návštěvy ve Vašem bytě. Návštěva se uskuteční v navržené době, pokud s termínem budete souhlasit. Účelem návštěvy je „ sociál­ní šetření“ o schopnosti Vašeho samostatného života ve Vašem sociálním prostředí. Při návštěvě si sociální pra­covník ověří, zda jsou pravdivé všechny údaje uvedené v žádosti. Dále si pracovník ÚP poznačí počet nezvláda­ných základních životních potřeb podle jeho zjištění. Následně dostanete poštou „ do vlastních rukou“ usnesení O „přerušení řízení“, které je zdůvodněno potřebou provést zdravotní šetření.

 

První na řadě je Váš ošetřující praktický lékař. Jeho úkolem je zpracovat lékařskou zprávu vyplněním přede­psaného tiskopisu a ten společně s podkladovou dokumen­taci má zaslat Okresní nebo Městské správě sociálního zabezpečení. Je důležité, aby lékařská zpráva, kterou Váš lékař vypracuje, obsahovala pokud možno všechny údaje o Vašem zdravotním stavu, zprávy o případné hospitalizaci a informace o případných zdravotních urgentních opatřeních, která byla provedena.

 

Druhý na řadě je lékař příslušné správy sociálního zabezpečení. Máte možnost Okresní nebo Městské správě sociálního zabezpečení osobně předat sám veškeré lékař­ské nálezy, které máte k dispozici nebo je poslat tomuto úřadu poštou s žádostí o předání odd. LPS.

Přijetí žádosti nemůže Úřad práce odepřít. Žádost může být ale zamítnuta se zdůvodněním. Je možno podat odvolá­ní, které by bylo s největší pravděpodobností zamítnuto. Nabízí se řešení zdůvodněním zhoršení zdravotního stavu po uplynutí určité doby využitím § 14 odst. 3 zákona 108/2006 Sb. – cituji: „Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši příspěvku tak, že příspěvek má být zvýšen, provede se zvýšení příspěvku od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato změna nastala. Přichází v úvahu při změně z I. stupně na II. stupeň atd. Stálo by za pokus i při změně, která by měla za následek místo zamítnutí žádosti přiznat I. stupeň – i když to v § 14 odst. 3 výslovně stanoveno není! Změny zvýšením by vždy bylo zdůvodňováno zhoršením zdravotního stavu od doby, kdy se uskutečnilo předcházejí­cí sociální a zdravotní šetření. Změnové řízení by mohlo být vyřízeno v kratší době než původní správní řízení.

 

Závěrečné poučení – využívat příspěvek jen na zabezpe­čení potřebné pomoci!

Písemně do 8 dnů ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR změnu ve skutečnostech, rozhodných pro výplatu příspěvku na péči nebo změnu, týkající se zajiště­ní pomoci – změna u pečující osoby.

 

Sociální služby

 

 • 39 Osobní asistence je terénní služba, poskytovaná v jejich bytě osobám, které mají pro vysoký věk, chronic­ké onemocnění nebo pro jiné zdravotní potíže – sníženou soběstačnost. Jejich situace vyžaduje pomoci jiné fyzické osoby bez časového omezení. Jedná se o osoby, kterým nebyl přiznán nárok na příspěvek na péči. Služba vyžadu­je poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně, zajištění stra­vy, zajištění chodu domácnosti.

Maximální výše úhrady za poskytnutí služby podle § 5, odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb. je 130 Kč/hod.

 • 40 Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní, poskytovaná osobám v obdobné situaci a ve stejném roz­sahu jako v § 39, také s potřebou pomoci jiné fyzické osoby – ale ve vymezeném čase, v jejich domácnostech nebo v zařízeních sociálních služeb. Navíc oproti § 39 patří do této služby též příprava snídaně, ohřátí oběda, nákupy s donáškou do bytu, běžná údržba domácnosti. Podle §75 odst.2/d a 2/e zákona 108/2006 Sb. jsou pečo­vatelské služby, poskytované v rozsahu § 40 zadarmo, tedy bez úhrady také příslušníkům Pomocných tech­nických praporů – Vojenských táborů nucených prací, pokud jejich vojenská služba byla delší jak 12 měsíců. Stejnou výhodu mají manželky bývalých příslušníků PTP, pokud jsou starší jak 70 roků.
 • 44 Odlehčovací služba je pobytová, poskytovaná v obdobných situacích občanům, kteří mají též jak v předchozích službách omezenou soběstačnost. Cílem je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Podmínkou pro poskytnutí této služby v Zařízeních pečova­telských služeb je, aby občané zvládli alespoň částečně sebe- obsluhu. Délka pobytu je závislá na kapacitě lůžek a potřebě rodiny mít zajištěnou péči o občana po dobu, kdy fyzická osoba, která o něj pečuje tuto činnost nemůže vykonávat.
 • pečovatelském zařízení je zajištěn dohled nad jejich denním režimem, podávání stravy, pomoc s oblékáním, dohled a pomoc s dodržováním osobní hygieny. Občan v zajištěné odlehčovací službě je stále v péči svého prak­tického lékaře. Pečují o něj v Zařízení pečovatelských slu­žeb pracovnice v sociálních službách a zdravotní sestry. Úhrada 130 Kč, 170 Kč a 210 Kč.
 • 45 Centrum denních služeb je určeno osobám s omezenou soběstačnostmi, kteří se cítí v bytě osamoceni v době, kdy ostatní členové rodiny jsou v zaměstnání a oni nemají zajištěnou péči, kterou v té době potřebují. Jejich zdravotní stav jim nedovoluje, aby zůstávali samotní v bytě. Úhrada 130 Kč a 170 Kč.
 • 49 Domovy pro seniory poskytují pobytové služby – ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytují podmínky pro osobní hygi­enu, zajišťují pro ně terapeutické cvičení a poskytují jim pomoc při obstarávaní jejich osobních záležitostí. Kapacita domovů důchodců nestačí zajistit požadavky. Přednost mají při umístění do domova důchodců občané, kteří pobírají příspěvek na péči. Úhrada 210 Kč a 170 Kč.

U všech výše uvedených pečovatelských služeb se za oběd platí 75 Kč a za dovoz oběda do bytu 20 Kč.

Při rozhodování rodiny, jaký druh služby pro svého „penzistu nebo penzistku“ zajistit, Vám nejlépe může poradit praktický lékař. Ten zná jejich momentální zdra­votní stav a nejlépe odhadne budoucí vývoj. Zná také možnosti pečovatelských zařízení a jejich sídla v okolí bydliště rodiny. Sociální komise Svazu PTP – VTNP Vám může pouze poskytnout přehled o pečovatelských mož­nostech z hlediska jejich platné právní úpravy a stanovení výše úhrady za jednotlivé služby.

 • našem státě mají na starosti zdraví občanů dvě minis­terstva. Pečovatelství má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věci se dvěma podřízenými institucemi – Čes­kou správou sociálního zabezpečení a s Úřadem práce.

 

Úkolem Ministerstva zdravotnictví je léčení. Zákon 372/2011 Sb. právně upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování. Nevím, zda je dobré, že neexistuje alespoň rámcové propojení zdravotní a sociální péče! Radu, jak se zbavit bolesti, která signalizuje, že je s našim tělem něco v nepořádku, získáte proto pouze u svého praktického lékaře.

 

Sociální komise vám doporučuje objednat si u vydavatele, kterým je „Moravskoslezský kruh“ na adre­se 602 00 Brno, Hrnčířská 27, časopis „Pečuj doma“. Stačí o něj projevit zájem, bude vám zadarmo několikrát do roka zasílán. Podrobnosti vám může sdělit vydavatelství na telefonickém čísle 774 738 090.

 

Při prvním kontaktu na Sociální komisi volejte denně, ale jen kolem 20 hodiny na 776 701 540.  Nepřijaté hovory z ekonomických důvodů budou smazány. Kontakt je možné zajistit i písemně na adresu Vratislav Appel, Žižkova 70, 616 00 Brno dopisem ne doporuče­ným. V případě potřeby jen s kopiemi listin. Pro další spojení je možné také použít mailové adresy: vratislav.appel@gmail.com.

Sociální komise se však s vámi spojí pouze ze služební pevné linky MSS VTNP-PTP. Stačí nám sdělit telefonní číslo, na které je možno vám zavo­lat.

 

(Odesilatelky dotazů – provdané dcery, které uve­dou při kontaktu jen své nynější příjmení upozorňujeme, že lze jen těžko určit, kdo byl také před šedesáti roky vojákem druhé kategorie.)